Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
18/04/2024

Първични документи в счетоводството

Кои са първични документи в счетоводството?

Отчитането на заплатите и разплащанията с персонала се извършва въз основа на първични документи. Повечето от тях се формират от специалисти по персонала и се прехвърлят към счетоводителя-калкулатор. Колко надеждна ще бъде информацията, предоставена във формулярите, пряко зависи от това каква заплата ще получи служителят. Грешките при подготовката на такава документация в счетоводството заплашват работодателя не само с недоволството на служителите, но и с глоби от инспекторите.

Също така първичната документация в счетоводството за изчисляване и отчитане на заплатите може да включва: трудов договор – той фиксира заплатите, дължими на служителя за напълно разработена норма; заповеди за преместване, промяна на работна заплата, тарифна ставка; листове за временна нетрудоспособност; командировъчни заповеди.

 

Отчитане на труда и работната заплата

Заплата – съвкупност от трудови възнаграждения, изчислени в парични единици и/или в натура, които работодателят е длъжен да заплати на работника или служителя за действително извършената работа, както и за периоди, включени в работното време.

Заплатите се делят на два вида: основни и допълнителни.

  • Основната работна заплата включва: заплащане за отработено време и произведена продукция по тарифни ставки, заплати, ставки на парче; бонуси (освен еднократни); допълнителни възнаграждения за работа на нощна смяна, в празнични и почивни дни, за майсторство, за съвместяване на професии и др.
  • Допълнителна заплата е плащане за неработно време в съответствие с Кодекса на труда на Републиката ни): плащане за отпуски; обезщетение; заплащане за дни на изпълнение на държавни и обществени задължения; по време на военно обучение; заплащане на преференциални часове за юноши; обезщетение за неизползван отпуск и др.

 

В организациите се използват две основни форми на заплащане – на парче и по време. Заплащането за качеството и количеството на произведените продукти по установени цени се нарича на парче. Заплащането за количеството отработено време, като се вземат предвид квалификациите на служителя, независимо от продукцията, се нарича базирано на времето.

 

Формата на възнаграждение на парче има свои собствени системи:

  • Основаната на времето форма на възнаграждение
  • Времева форма на възнаграждение
  • Възнагражденията на ръководителите, специалистите и служителите се изплащат по почасова и почасова система. Процедурата за изчисляване на доходите според счетоводството е същата като при временно работещите, но заплатата се определя според таблицата с персонала.

В consenco.eu можете да намерите повече информация за счетоводството.

Коментарите са изключени.