Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
21/06/2024

Счетоводство – какво точно означава и какво включва

Счетоводство – какво точно означава и какво включва

Ако компанията е малка и нейният икономически живот не включва нестандартни операции, мениджърът не трябва да се задълбочава във всички тези тънкости. Онлайн услугата Контур.Счетоводство вече има подходяща за повечето фирми счетоводна политика, остава да я прочетете и да разпечатате изготвената в услугата поръчка.

И тогава започва директно счетоводството, но това е друга тема.

Счетоводството е обобщаване и тълкуване на финансова информация. По-подробна дефиниция на счетоводството е дадена от Американската асоциация на счетоводителите (1966 г.) и е както следва:

  • Счетоводството е процес на идентифициране, измерване и представяне на икономическа информация за организация или всяко друго предприятие, за да се вземат информирани решения за потребителите на тази информация.
  • Следователно ключовите аспекти на счетоводството са дефинирането, измерването и предоставянето на:
  • определяне на основните финансови компоненти на организацията, като активи, пасиви, собствен капитал, приходи, разходи и парични потоци,
  • измерване на паричната стойност на основните финансови компоненти по начин, който дава вярна и честна представа за информацията във финансовите отчети,
  • предоставяне на финансова информация по начин, който е най-приемлив за потребителите на тази информация.

Кой има нужда от счетоводство?

През 1990 г. е създаден Съветът по счетоводни стандарти на Обединеното кралство, за да подобри стандартите за финансово счетоводство и отчетност. През 1999 г. Съветът по счетоводни стандарти издаде набор от принципи*, които определят основните принципи за изготвяне и представяне на финансови отчети. Сборът от принципи дефинира следните седем групи потребители на финансови отчети и информацията, изисквана от всяка от групите потребители.

Знаете ли, че през Средновековието управителят е бил доверено лице, което управлява икономическите дела или управлява имението от името на неговия собственик.

 

Потребителски групи, нуждаещи се от счетоводство

Необходима информация

Инвеститори Инвеститорите трябва да разбират финансовото състояние на организацията. В която са инвестирали, за да оценят присъщия риск и възвращаемостта, получени от тяхната инвестиция.

Кредитори

Кредиторите трябва да са наясно със способността на организацията да изплаща получените заеми и натрупаните лихви. Потенциалните кредитополучатели трябва да решат дали да дадат заем и при какви условия.

 

Коментарите са изключени.