Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
21/06/2024

Цел на слубжата по трудова медицина

трудова медицина

Професионалната трудова медицина има за цел и е насочена към предотвратяване на заболявания, вследствие работа на служителите/работниците и подобряване на тяхното здраве.

Службата по трудова медицина отговаря и трябва да е компетентна за следните категории:

1/ Да познава възможните опасности на едно работното място, като това включва токсичните свойства на използваните материали при работа.

2/ Да може да работи със служители.

3/Да е в състояние да диагностицира и да лекува професионални заболявания, травми и случили се наранявания.

4/Да може да управлява предоставянето на медицински услуги.

Що е то трудова медицина?

На практика това е вид работа, която включва в себе си клинична медицина, изследвания и обгрижване на хора, които се нуждаят от съдействие на здравни специалисти. Имат необходимоста да получат степен на справедливост и здравни грижи за болестите, които могат да бъдат предизвикани вледствие на работа в съответното предприятие.

Службата по трудова медицина не е лечебно заведение, по смисъла на българския закон. Затова в този смисъл тя не притежава  право да се занимава с лечебна дейност.

Докторите по трудова медицина и хигиена на труда всъщност преминават през съответния вид обучение и получават нова квалификация, за да могат да покрият необходимите изисквания на „Трудовата медицина“.

Службата по Трудовата медицина практически отговаря на международни изисквания за специалността. Необходими са задълбочени знания и умения на докторите, които ще се занимават с това по следните дисциплини и показатели:

-Клинични способности;

-Здраве и Опазване на околна среда;

-Държавно Законодателство;

-Оценка за трудоспособност и инвалидност;

-Здраве и работоспособност;

-Токсикология;

-Разпознаване, оценка и контрол на риска;

-Спешна медицина.

-Подготовка за бедствия и аварии;

-Здравен мониторинг,

-Превенция на заболяванията.

да се състави, с участието на ръководителите на техническите служби, списък с инструкции за защита на труда за отделни професии и определени видове работа, с който списък да бъдат запознати всички в отделя, предприятието или фирмата.

Какви задължения има службата трудова медицина?

Те са точно определени и фиксирани. Към тях се отнасят:

  • Работа на квалификационни комисии за провеждане на квалификационни изпити, участие в комисии за тестване на знания за работните правила, норми и инструкции за защита на труда;
  • Участват в работата на изпитни комисии за проверка на знания от длъжностни лица и специалисти по трудово право. Тук се включват и правила и норми за защита на труда;
  • Службата по трудова медицина разработва началнапрограма за инструктаж и осигуряване и проследяване и очитане на нейното изпълнение.
  • Към задълженията на трудовата медицина се отнася контролът в осигуряването на работниците с лични предпазни средства, както и правилността на тяхното прилаганеза тяхната безопасност на работното място.
  • Трудовата медицинаучаства в съставянето на раздел от колективния трудов договор по темите, свързани с подобряването на условията на труд. Също и по-доброто здраве на работниците.
  • Ако се случи, трудовата медицина участва в разследването на трудови злополуки и професионални заболявания, вследствие работа в предприятието.
  • Изпълняват функция за разработка на мерки за предотвратяването на трудови злополуки, съставят документация и анализират причините за случила се трудова злополука.

Коментарите са изключени.